خدایـــــــــــا...خیلیا دارن با صدای بلند صدات میکنن...
یکی رو تخت بیمارستان
یکی تو زندان
یکی رو کارتَُن گوشه خیابون
یکی تنهایی تو اتاقش
و
خیلیای دیگه...

خدایا به درد و دلاشون گوش بده به حرفاشون گوش بده. . .
خیلی بــهت نیاز دارن...یه دستی به زندگیشون بکش...

حال خیلیا خرابه